znajdujesz się tutaj: » Strona główna » Praca za granicą

Praca za granicą

EURES - to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia z i innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Został powołany przez Komisję Europejską aby wspierać mobilność pracowników na terytorium Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG).
W związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej i polskich służb zatrudnienia do sieci EURES, także Polacy mają możliwość dostępu do ofert pracy z innych krajów Wspólnoty.
EURES ułatwia mieszkańcom UE i EOG podejmowanie pracy poza krajem zamieszkania oraz wspiera pracodawców w rekrutacji pracowników z innych państw EOG.

U asystenta EURES w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie uzyskasz doradztwo,  pomoc w znalezieniu zatrudnienia za granicą oraz informację o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tutaj przejrzysz aktualną bazę ofert pracy pracodawców zagranicznych zainteresowanych rekrutacją pracowników z Polski, a jeśli jesteś pracodawcą i masz problemy ze znalezieniem odpowiedniego kandydata do pracy w swojej firmie, u asystenta EURES możesz zgłosić chęć poszukiwania pracowników z terenu całej Unii Europejskiej i EOG.

Aktualne oferty pracy za granicą będące w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy – www.praca.gov.pl oraz na oficjalnej stronie Urzędu www.up.gov.pl. Osoby zainteresowane ofertami pracy znajdującymi się na w/w stronach proszone są o kontakt z:
- WUP w Olsztynie, tel. 89/522-79-00 lub 89/522-79-81,
- WUP w Olsztynie - Filia w Elblągu, tel. 55/232-40-10,
- WUP w Olsztynie – zamiejscowe stanowisko pracy w Ełku,tel.
87/621-26-42.
- WUP w Olsztynie, tel. 89/522-79-40 lub 89/522-79-80 u doradcy i asystenta EURES
- PUP w Iławie - u asystenta EURES Marcina Kalbarczyka, stanowisko nr 3 w Bloku I, tel 89 649 55 02 wew. 271, e-mail: m.kalbarczyk@pup.ilawa.pl

 

 Przedstawicielem sieci EURES
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie
jest
asystent EURES - Marcin Kalbarczyk
urzędujący w Bloku I na stanowisku nr 3,
tel. 89 649 55 02 wew. 271,
e-mail:
m.kalbarczyk@pup.ilawa.pl

 

EURES działa w oparciu o sieć informatyczną i sieć współpracy międzyludzkiej. Istotą systemu jest Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu prowadzony przez Komisję Europejską, dzięki któremu możesz:
- znaleźć aktualne oferty pracy od pracodawców z 28 państw UE/EOG,
- znaleźć szczegółowe informacje o warunkach życia i pracy w państwach UE/EOG,
- znaleźć informacje o sytuacji na rynkach pracy UE/EOG – w tym informacje o zawodach nadwyżkowych i deficytowych,
- zarejestrować swoje CV w internetowej bazie, do której dostęp mają pracodawcy z całej Europy.

NIEPUBLICZNE POŚREDNICTWO DO PRACY ZA GRANICĄ PRYWATNE AGENCJE ZATRUDNIENIA

1. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. firmy, które prowadzą działalność w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą, muszą posiadać wpis do rejestru agencji zatrudnienia potwierdzony certyfikatem wydawanym przez właściwy Urząd Marszałkowski.
Wykazy jednostek, które posiadają wpis do rejestru agencji zatrudnienia umieszczone są na stronie internetowej Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia – www.kraz.praca.gov.pl. Informację, czy dana jednostka posiada wpis do rejestru agencji zatrudnienia można także uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy lub w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia za granicą za pośrednictwem tych firm nawiązują z nimi bezpośredni kontakt (bez udziału urzędów pracy).

2. Osoby, które zamierzają skorzystać z usług firmy oferującej pracę za granicą powinny poprosić przedstawiciela firmy o okazanie certyfikatu oraz pamiętać, że zgodnie z art. 85 ust. 2 w/w ustawy kierowanie do zatrudnienia za granicą odbywa się na podstawie umowy zawieranej przez te agencje z obywatelami polskimi.

3. Umowa zawarta pomiędzy agencją a osobą zainteresowaną wyjazdem do pracy za granicę powinna określać w szczególności:
- pracodawcę zagranicznego,
- okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- rodzaj oraz warunki pracy i wynagrodzenia, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne,
- obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji pośrednictwa pracy,
- zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją pośrednictwa pracy a obywatelem polskim, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku nie wywiązania się pracodawcy zagranicznego warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń,
- kwotę należną agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą,
- informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynków pracy w państwie wykonywania pracy,
- inne zobowiązania stron.

4. Poszukujący zatrudnienia za granicą muszą uzyskać w firmie pełną informację na temat kosztów związanych z wyjazdem. W związku z zapisem art. 85 ust. 2 pkt. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w brzmieniu „kwotę należną agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą” dopuszczalne jest pobieranie opłat (jeżeli zostało to zawarte we wspomnianej wcześniej umowie, patrz pkt. 3) za: przejazd za granicę, wizowanie paszportu, badania lekarskie, dodatkowe ubezpieczenia, tłumaczenia niezbędnych dokumentów osób wyjeżdżających, szkolenia-w tym sprawdzania znajomości języka obcego, bhp, uzyskanie zaświadczenia niekaralności, itp.

 

Jeśli interesuje Cię praca w krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Chcesz wiedzieć więcej o możliwościach oferowanych przez Europejskie Służby Zatrudnienia EURES? Skorzystaj z szansy, jaką Ci dajemy!

 

 

Dla osób wyjeżdżających z kraju

Dla osób powracających z zagranicy